Klubregler for Bridgeklubben Enigheden

§ 1 Formål

Formålet med dette reglement er:
- at sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer arrangeret af klubben.
- at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.
- at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afviklingen af turneringer.


§2 Spilletid

2.1 Spilledage

Der spilles aftener og eftermiddage afhængigt af indkomne tilmeldinger til sæsonen.

2.2 Sæson

Sæsonen starter ca. 1.september og slutter i april.

Turneringsudvalget udarbejder og udsender oversigt over den kommende sæsons turneringer samt tilmeldingsblanketter til klubbens medlemmer og evt. kommende medlemmer.

Generelt spilles der ikke på helligdage, i skolernes efterårs-, jule- og vinterferier og i påskeugen. Uden for sæsonen og i skolernes efterårs- og vinterferier spilles der drop-in bridge, som også er åbent for ikke-medlemmer.

§ 3 Turneringsafvikling

I klubbens turneringer gælder følgende regler og love i den angivne prioriteringsrækkefølge: Nærværende klubregler, forbundets turneringsreglement i det nedenfor angivneomfang og "De internationale love for turneringsbridge".

Holdturneringer: Fra klubhåndbogens stk 6.2 (Turneringsreglement, holdturneringer) gælder følgende regler:

Stk 6.2.2 Holdenes placering

Stk 6.2.3 Ordensregler (punkt 1-4)

Stk 6.2.4 Forkert kortfordeling i en mappe

Stk 6.2.5 Regnskabet

Stk 6.2.6 Bestemmelse af vindere og indbyrdes placering.

Parturneringer: Fra klubhåndbogens stk 6.3 (Turneringsreglement, parturneringer) gælder følgende regler:

Stk 6.3.0 Generelt

Stk 6.3.1 Regnskabet  

 

§ 4 Systemer

4.1 Tilladte systemer

Det i forbundets turneringsreglement stk 6.2.10.1 og stk 6.3.8.1 i anførte er gældende i henholdsvis holdturneringer og parturneringer. Bestyrelsen kan dog tillade undtagelse herfor for visse turneringer.

4.2 Systemkort

Systemkort er obligatoriske ved alle turneringer, og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for modspillerne ved starten af en runde eller en kamp.

 

§5 Turneringsafvikling

5.1 Turneringsledelse

Det af bestyrelsen nedsatte turneringsudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer.

5.2 Turneringskomité

Den af bestyrelsen nedsatte turneringskomité fungerer som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg, der fungerer efter retningslinierne i klubhåndbogen 6.8.1 Fortolkning af love og regler. Turneringskomitéen træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for komitéen.

En appel indgives gennem turneringslederen; denne skal orienteres om, at der indgives appel inden de implicerede forlader spillelokalet og senest ½ time efter spilles afslutning.

Turneringskomitéen skal orienteres af begge parter (om fornødent skriftligt), inden den træffer sin afgørelse. 

Turneringskomitéens afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular 

5.3 Etik og etikette

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det kan nævnes, at det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som modspillere under og efter spillet. Det samme gælder tegn eller mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort.

5.4 Uregelmæssigheder

Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen af turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling. Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet sin afgørelse.

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler og love.

5.5 Tidsoverskridelser

I klubbens parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der afgives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signalet for rundeskift, er der tidsoverskridelse for begge par ved bordet. Ved et pars første tidsoverskridelse i samme turnering tildeles parret strafpoints. I en normal parturnering er der fradrag på 2 points pr. runde; ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoints ved turneringens start.

I klubbens holdturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil, ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved færre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start.

Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på normale vilkår.

 

§ 6 Substitutter

6.1 Fremskaffelse af substitutter

Ved sæsontilmeldingen sikrer turneringsudvalget sig medlemmernes tilmeldinger som substitutter på deres ikke faste spilledage. Der udarbejdes og offentliggøres substitutliste.

Det påhviler ethvert medlem, der er forhindret i at møde på en spilledag, selv at skaffe substitut. Viser dette sig umuligt, skal pågældende turneringsleder snarest muligt orienteres herom.

Makkeren til fraværende medlem er ansvarlig for at påføre substitutlisten substitutionen. Ved hele makkerparrets fravær påhviler det parret ved næste spilledag at sikre sig, at substitutionen er påført substitutlisten.

6.2 Forpligtelse over for substitutter

Når et medlem sender substitut betales den normale servering for denne af den substituerede.

 

§ 7 Justering af score ved substituering

7.1 Parturnering

Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore. Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede pars score, hvis det har betydning for evt. præmie eller for parret eller for parrets op- eller nedrykning til anden række, men kun såfremt det substituerede par selv har spillet over halvdelen af runderne i turneringen.

Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med substitut(ter).

7.2 Holdturnering

Der justeres ikke i resultatet, hvis der kun er én substitut, eller hvis der er én substitut i hvert af holdets par.

Hvis et helt par eller begge par på et hold er substitueret, tildeles holdet i første omgang middel (normalt 15 kp). Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede holds score, hvis det har betydning for evt. præmie til holdet eller for holdets op- eller nedrykning til anden række, men kun såfremt det substituerede hold har spillet over halvdelen af runderne i turneringen uden justering af scoren.       

Resultatet af kampen(e) er normalt gældende for modstanderholdet. Men hvis det efter turneringen viser sig, at modstanderholdet med gennemsnittet af dets øvrige kampresultater vil modtage præmie eller rykke op, justeres til dette gennemsnit.

7.3. Enkeltmandsturnering

I første omgang justeres scoren til middel. Efter turneringen justeres til den ordinære spillers gennemsnitsscore af de øvrige runder, såfremt det har betydning for præmiering, forudsat at den ordinære spiller selv har spillet i over halvdelen af turneringens runder.

Der justeres ikke i scoren for de øvrige spillere.

7.4 Udeblivelse

Såfremt et par udebliver uden afbud, tilkendes parret i en parturnering 0 point (minimum score). Dette gælder også, hvis et par ikke kan stille op på grund af den ene spillers udeblivelse. I en holdturnering tildeles et hold 0 kp, hvis holdet ikke kan stille op på grund af en eller flere spilleres udeblivelse.

Bestyrelsen kan desuden idømme den pågældende en disciplinær straf. I tilfælde af force majeure justeres scoren.

I en parturnering udregnes regnskabet ud fra det normale antal par i rækken. I runden mod det udeblevne par tildeles et par 60% score (decimaler afrundes opad) eller gennemsnittet af parrets score i spilledagens øvrige runder, hvis dette gennemsnit er over 60%.

I en holdturnering vinder modstanderholdet uden kamp; antallet af kp fastsættes efter turneringen ud fra det højeste af nedenstående alternativer:
a.17 kp efter 25-0 skalaen, 14,00 kp efter 20-0 skalaen,
b. gennemsnittet af, hvad der i turneringen er scoret mod det udeblevne hold
c. gennemsnittet af, hvad holdet selv scorer i turneringens øvrige kampe.

 

§ 8 Mesterpoint

Fordeling af en aftens mesterpoints sker på grundlag af den opnåede score inden justering.

Det forudsættes som tidligere anført at substitutter er påført substitutlisten.

 

§ 9 Opløsning af ligestilling.

Hvis 2 eller flere par står lige i en parturnering, er stillingen før sidst spilleomgangs begyndelse afgørende. Hvis der også er ligestilling her, ophæves ligestillingen ved lodtrækning. Når reglerne i stk 7.2 anvendes ved justering af scoren for de implicerede par, benyttes disse regler inden afgørelsen af ligestillingen.

Hvis 2 eller flere spillere står lige i en enkeltmandsturnering, er stillingen før sidste spilleomgang tilsvarende afgørende.

Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsreglement (stk. 6.2.6.3 i klubhåndbogen).

 

§10 Præmier

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre han selv har spillet over halvdelen af turneringens runder.

 

§11 Almindelige ordensregler

11.1 Generelt

Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt. Specielt bør det undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne, tilsvarende bør det undgås at bøje kortene unødigt.

Service, flasker m.m. anbringes efter brugen efter turneringslederens anvisning. Efter aftenens spil påhviler det spillerne at rydde op ved det bord, hvor de afsluttede spillet og i øvrigt hjælpe med oprydningen i henhold til turneringslederens anvisning.

11.2 Rygning.

Bestyrelsen fastlægger rygeregler, der skal efterleves.

 

§12 Medlemsorientering.

Medlemmerne vil ved opslag el.lign.  i klubben blive underrettet om forhold af interesse og betydning for medlemmerne, herunder om distriktets og forbundets turneringer og om tilmelding til disse. Det forventes til gengæld, at medlemmerne ad denne vej selv holder sig orienteret.

Ved sæsonstart opsættes på opslagstavlen  en oversigt med navne, adresser, tlf.nr. og funktion for bestyrelsen og udvalgsmedlemmer.

Alle bestyrelsens medlemmer er indstillet på at være til disposition for medlemmerne med råd og vejledning, der kan være med til at fremme interessen for bridge.

Disse klubregler er vedtaget på generalforsamlingen den 30.april 2001.

 

Gerlachsgade 5 E 2sal, Lokale 211-215, 6400 Sønderborg